Kolding energiforsyningsanlæg

Modtageregler for affald

Se modtageregler for typer, størrelse og form på affald til forbrænding, der kan modtages på Energnist Kolding.

Affald som modtages:

 • Dagrenovation/husholdningsaffald: Affald indsamlet fra private og erhverv, der naturligt forekommer i husholdninger.
 • Erhvervsaffald: Affald fra håndværks-, produktions- og servicevirksomheder, indeholdende kasseret ikke genanvendelig emballage m.v.
 • Stort brændbart: Stort brændbart affald skal være forbrændingsegnet affald, der kræver neddeling for at kunne brændes. Også mindre affald, som er kompakt skal neddeles før det kan brændes. F.eks. ruller af papir eller plast fra den grafiske branche. Ingen genstande må være længere end 3 m og have overflademål på over 2 m2. CO2
 • Byggeaffald: Se uddybende information her Energnist Kolding byggeaffald
 • Farligt affald: Visse typer af farligt affald kan modtages og behandles efter særlig aftale og myndighedsgodkendelse.
 • Diverse affald: Ristegods.

Listen er ikke udtømmende.

Særlige krav

 • Kompositmaterialer (f.eks. glasfiber) skal leveres til stort brændbart, selvom det opfylder størrelses kravene til småt brændbart.
 • Landbrugsfolie og landbrugsplast skal leveres ”bundtet” så det overholder målene for stort brændbart.

Godkendte EAK-koder

 • 170201 Ikke-genanvendeligt træ
 • 170203 Plast
 • 170204 (farligt affald) Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer
 • 170302 Ikke-farlige bitumenholdige blandinger
 • 170303 (farligt affald) Kultjære og tjærede produkter
 • 170904 Blandet bygge- og anlægsaffald

Bemærk, at tagpap kun modtages i blandede læs.

Affald som ikke modtages:

 • Byggeaffald, herunder asbestholdigt materiale, beton, tegl, glas, gipsplader, mineraluld til isolering.
 • Eksplosive stoffer
 • Elektriske og elektroniske apparater & produkter.
 • Fiskegarn, net og lign.
 • Hele containere fulde af dæk – max. 20% af et læs må være dæk.
 • Dæk fra trillebøre, entreprenørmaskiner, traktorer og lastbiler.
 • Imprægneret træ, herunder telemaster og sveller.
 • Jern og metaller (f.eks. ståltromler, cykelstel, motorer, radiatorer, hårde hvidevarer, ledninger og kabler).
 • Klinisk risikoaffald og slam.
 • Klude/tvist/granulat gennemvædet med olie, opløsningsvæsker og andet letantændeligt.
 • Materialer kommunen anviser til genanvendelse eller deponi.
 • Olieforurenet jord.
 • PVC-affald (f.eks. gulvbelægning).
 • PVC-affald (f.eks. kloakrør, vinduesprofiler, døre).
 • Radioaktive stoffer.
 • Tungmetalbelastet affald (f.eks. blylodder, batterier, lyskilder).
 • Fermacell plader.

Listen er ikke udtømmende.

Hvis der er tvivl, om affaldet er forbrændingsegnet, så kontakt den pågældende kommune.

Størrelse og form på affald

For at undgå, at enkeltdelene sidder fast i åbningen ind til ovnen, ikke bliver fuldstændig forbrændt, eller giver anledning til andre problemer, skal følgende mål på enkeltdelene overholdes:

 • Fast affald med enkeltdele på maks. 1 meter i diagonalmål (70 cm x 70 cm x 70 cm)
 • Kompakte dele af affaldet må højst måle 10 cm x 10 cm x 100 cm
 • Stykker af gulvtæpper på maks. 2 m2
 • Stykker af plast, papir eller stof på maks. 25 m2 og maks. 15 meters længde
 • Oprullede baner af eks. plast, papir eller stof i maks. 15 meters længde og maks. 20 cm bredde

Særlige affaldstyper/læs

Ved levering af ensartede læs eller ved levering af affald, der kræver speciel håndtering, kontaktes Energnist, inden affaldet overdrages.

Energnist vurderer herefter, om affaldet skal gennemgå en forbehandling, f.eks. befugtning af støvende materialer eller neddeling af større emner. Energnist vurderer ligeledes, om affaldet er omfattet af særlige leveringsbetingelser f.eks. opblanding i andre affaldstyper af ensartede affaldsfraktioner, der i store mængder kan give problemer i forbrændingsprocessen.

Ved levering af affald, der ikke overholder de almene betingelser, kan Energnist lade det gennemgå en forbehandling og opkræve et behandlingsgebyr herfor.

Affald som kun modtages efter særlig aftale med Energnist

 • Biomasseaffald f. eks. have- og parkaffald, halm mv.
 • Forbrændingsegnet affald med PCB indhold på mindre end 50 mg/kg