Luftfoto af affaldsenergianlæg Energnist Esbjerg

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsreglerne på Energnist Esbjerg skal følges. De omfatter bl.a. færden i aflæssehallen og procedure ved aflæsning.

Færden på området

Regler for færdsel på anlægget:

  • Færdselsloven er gældende på anlægget – tilladt hastighed er maks. 20 km/t.
  • Børn må aldrig færdes uden voksne på forbrændingsanlæggets område.
  • Alle skilte og anvisninger fra personalet skal overholdes.

Overtrædelse af sikkerhedskrav og andre forholdsregler vil medføre bortvisning.

Færden i aflæssehallen

  • Al uvedkommende færdsel i aflæssehallen er forbudt.
  • Rygning er strengt forbudt i aflæssehallen.

Al færdsel i en zone af 2 meter fra silokantstop er forbudt, når bommen er åben.

Procedure ved aflæsning

Ved aflæsning af affald i anlæggets silo skal følgende procedure følges:

  1. Bak hen til den valgte aflæsseskakt og stop, når rødt lys tændes.
  2. Afvent grønt lys for åbning af bom.
  3. Bak til silokant, hvorefter baglågen åbnes, og der tippes af.
  4. Kør frem fra silokant og stop først, når rødt lys tændes.
  5. Afvent, at rødt lys slukkes, først herefter skal rengøring påbegyndes.

Derfor skal baglågens låsemekanisme kunne betjenes min. 2 m fra silokantstoppet. Sidehængte låger må kun kunne svinge op/åbnes i en vinkel på 100o.

Bodssystem

Første gang det konstateres, at et køretøj ikke overholder de stillede krav, påtales forholdet, og der gives en advarsel.

Anden gang det konstateres, at samme køretøj ikke overholder de stillede krav, får bilen/køretøjet spærret sit kort og mister derved adgangen til værket.

Påførte skader på anlægget

Ved påkørsel eller lignende skal chaufføren henvende sig til personalet i receptionen eller kontrolrummet og få registreret hændelsen. Chaufføren skal også melde skaden hos arbejdsgiveren.

Ved skader på bomsystem, porte, lyssignaler mm., faktureres vognmanden de faktiske omkostninger for udbedring af skaderne.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn (P3 filter) skal benyttes i aflæssehallen, når du skønner det nødvendigt. Alternativt forlad aflæssehallen.

Uheld eller brand

Ved uheld/brand kontakt kontrolrummet via samtaleanlægget på rød telefon på endevæggen i aflæssehallen eller på telefon 20 53 74 64.